Lab Members

Page

Advisor

Wei-Chung Teng

Wei-Chung Teng
weichung@nullcsie.ntust.edu.tw
Click to see his personal page


Ph.D Students

99-Class

Hadziq Fabroyir
hadziq@nullacm.org
Click to see his LinkedIn

101-Class

Rayi Yanu Tara
rayi.yanu.tara@nullieee.org
Click to see his personal page

Pei-Wen Jiang
jpw5510@nullgmail.com
Click to see his personal page

102-Class

Komang Oka Saputra
komangokasaputra@nullgmail.com
Click to see his Facebook


 Master Students

106-Class

Jhen-Hao Yu
m10615046@nullmail.ntust.edu.tw

Po-Hong Guo
m10615070@nullmail.ntust.edu.tw

Jun-Xu Yang
m10615028@nullmail.ntust.edu.tw

Yu Tsao
m10615092@nullmail.ntust.edu.tw

Ming-Yi Jhang
m10615115@nullmail.ntust.edu.tw

105-Class

Wei-Shih Luo
m10515076@nullmail.ntust.edu.tw

Cheng-Feng Yo
m10515079@nullmail.ntust.edu.tw

Rih-Yung Yeh
m10515070@nullmail.ntust.edu.tw

Rung-Heng Wu
m10515058@nullmail.ntust.edu.tw

Manuel Frick
m10515804@nullmail.ntust.edu.tw

104-Class

Yu-Yi Su
wwball34@nullgmail.com

Hao-Chun Hong
sam26092357@nullhotmail.com

Bo-Cheng Huang
wabesasa@nullgmail.com

Wei-Zhi Lin
boy82530ten@nullgmail.com

103-Class

Hsin-An Chen
f9160613@nullgmail.com

chien-Te Ho
gn01759287@nullgmail.com

Chi-Feng Chiang
dodo12500@nullgmail.com

Jia-Ming Chang
jumbomirror@nullgmail.com

 


Alumni

2005's Graduates
 • Zhen-Wei Zhang
 • Qing-Yan Zhong
 • Jia-Cheng Gao
 • Xing-Hong Guo
2006's Graduates
 • Jay Huang
 • Wen-Kai Li
2007's Graduates
 • Kun-Min Hong
 • Zhi-Chen Chen
 • Wei-Jie Liao
 • Kun-Lin Cai
 • Zhi-Xian Hong
 • Jing-Yuan Shi
2008's Graduates
 • Zhi-Wai You
 • Bing-Cheng Yu
2009's Graduates
 • Zhi-Hong Ye
 • Zhi-Yan Zhang
 • Zhao-Yuan Lin
 • Zhi-Yuan Wang
 • Xuan-Yu Huang
 • Wei-Lun Teng
2010's Graduates
 • Hong-Lun Huang
 • Tai-Hua Hu
 • Kai-Jie You
 • Kelly Kuo
2011's Graduates
 • Yue-Sheng Chen
 • Xiong-Yi Yang
 • Sheng-Hui Xu.
2012's Graduate
 • Jia-Cheng Ceng
2013's Graduates
 • Kiest Yan
 • Ding-Jie Huang
 • Alexis Li
 • Johnny Wang
 • Nick Lin
 • Jean Liao
 • Pinky Yang
 • Steven Zheng
 • Jeffrey Halim Setiawan
2014's Graduate
 • CC Tung
 • Jason Chen
 • Fa Furion
 • Scott Chen
 • Pin-Yen Chou
2015's Graduate
 • Shih-Lin Chen
 • Jason Pao Chen
 • Tom Lin
 • Vincent Zhu
 • Allen Yang

This post is also available in: Chinese (Traditional)